SERWIS

ZARZĄDZANIE Stacji Roboczej i użytkowników

Administrowanie środowiskiem użytkownika

Oferowana przez KREATOR usługa administrowania środowiskiem użytkownika (ang. desktop management service) jest skierowana do firm oraz instytucji poszukujących stałego, kompleksowego wsparcia dla stacji roboczych, laptopów, urządzeń peryferyjnych oraz innych elementów infrastruktury IT i oprogramowania. Specjaliści pomagają utrzymywać najwyższą wydajność środowiska, wykonując czynności związane z instalacją, administrowaniem i konfigurowaniem. Dzięki temu kadry Klienta mogą skupić się wyłącznie na realizowaniu własnych zadań.

Kompleksowa opieka informatyczna – stabilne środowisko pracy

Oferowana przez KREATOR opieka informatyczna w tym modelu obejmuje również natychmiastowe wsparcie od kompetentnych fachowców dla każdego użytkownika, kiedy ten tylko zgłosi taką potrzebę. Ewentualne przestoje wynikłe z problemów sprzętowo-programowych zostają skrócone do minimum, a zgłoszenia są rejestrowane i analizowane w celu podjęcia środków zaradczych przeciw ich powtarzaniu się. Proponowany model opieki nad IT organizacji w efekcie wydatnie przyczynia się do poprawy wydajności pracy.

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT:

 • administrowanie elementami infrastruktury użytkowników końcowych,
 • instalacja i konfiguracja systemów stacji roboczych i laptopów,
 • instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego,
 • instalacja i konfiguracja podstawowych aplikacji biurowych,
 • utrzymywanie aktualnych, bezpiecznych wersji systemu operacyjnego i aplikacji.

Instalacja środowiska stacji roboczej użytkownika końcowego

Oferta obejmuje usługi IT służące optymalnemu przygotowaniu środowiska stacji roboczych Klienta, dzięki czemu pracownicy mogą efektywnie wykonywać swoje zadania bez obaw o zakłócenia powstałe w wyniku nieprawidłowych instalacji lub konfiguracji urządzeń czy systemów.

Wydajna praca sprzętu i oprogramowania bez zakłóceń

Specjaliści KREATOR, łącząc swoje doświadczenie w pracy z rozwiązaniami różnych dostawców i dokładnie rozpoznane potrzeby Klienta, przystępują do konfiguracji urządzeń i instalacji oprogramowania. W toku tego procesu stosowane są zarówno zalecenia producentów, jak i wiedza o specyfice działalności podmiotu. Końcowym efektem będzie środowisko stacji roboczych przystosowane w sposób optymalny do obsługi zadań wykonywanych przez kadry Klienta.

Elementami składowymi tej usługi są następujące czynności:

 • instalacja systemu operacyjnego,
 • instalacja oprogramowania biurowego,
 • instalacja innych elementów wg zlecenia Klienta,
 • aktualizacja systemu i oprogramowania,
 • przygotowanie obrazu-klonu gotowego systemu.

Aktualizowanie środowiska użytkownika

Aktualizowanie środowiska użytkownika (ang. desktop update service) jest usługą skierowaną do podmiotów poszukujących specjalistycznej opieki informatycznej nad narzędziami pracy swoich kadr. Inżynierowie KREATOR dbają o bieżące aktualizowanie i konfigurowanie środowiska pracy użytkownika, łącząc zalecenia producentów poszczególnych rozwiązań z konkretnymi potrzebami biznesowymi Klienta. Dzięki temu organizacja jest zawsze na bieżąco z wprowadzonymi usprawnieniami, bez ujemnego wpływu na płynność wykonywania zadań.

Aktualizacje zawsze na czas i bez zakłóceń

Czuwający nad środowiskiem użytkowników specjaliści są w stanie je aktualizować praktycznie natychmiast po opublikowaniu aktualizacji przez producenta, unikając jakichkolwiek zakłóceń w pracy i eliminując niepotrzebne przestoje. Uzupełnieniem usługi jest opieka informatyczna związana z utrzymywaniem profili sprzętowo-programowych, umożliwiających szybkie przygotowanie środowisk dla nowych użytkowników w razie takiej potrzeby.

Usługa obejmuje czynności związane z:

 • zarządzaniem konfiguracjami sprzętowo-programowymi – sprawdzanie i wdrażanie nowych oraz wycofywanie starych,
 • zarządzaniem profilami – przygotowywanie nowych obrazów, aktualizacje.